logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ร่างประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    9 มีนาคม 2564
  • ร่างประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามร่างประกาศฯ
    13 มกราคม 2560