logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ "จังหวัดกำแพงเพชร"
  4 มีนาคม 2563
 • โครงการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  21 พฤศจิกายน 2560
 • โครงการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการออกหน่วยให้บริการรับคำร้องและรับชำระเงินค่าเช่านอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  17 กุมภาพันธ์ 2558
 • โครงการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  17 กุมภาพันธ์ 2558