logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  16 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  10 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  24 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  13 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  29 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  18 มิถุนายน 2563
 • คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563
  9 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  23 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  30 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  26 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  16 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 ธันวาคม 2560
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  27 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  29 ตุลาคม 2557