logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร


        สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินราคอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
 2. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
 3. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501
โดยแยกตามลักษณะงาน ได้ดังนี้
 1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
 3. งานด้านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

ภารกิจตามส่วนต่างๆของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร 

 
1.ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
- ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ
      อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ควบคุม และบริหาร จัดการการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลัก เกณฑ์ที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตาม สัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การพัฒนาและการจัดประโยชน์
          การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการ และผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุนการรับมอบอาคาร การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนิน การต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนิน การอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณา เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.ส่วนจัดการฐานข้อมูล
- ด้านทะเบียนและหลักฐาน
       จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกียวกับทะเบียนที่ราชพัสดุเพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนา สำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไป ใช้ประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือ ค่าเวนคืนหรือกฏหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์นารชการ หรือจากการ จัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 
- ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด 
       ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกางกายภาพการ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูล เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฏหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและ แผนที่ที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
- ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน กรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
      - ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
      - ดำเนินการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 

3.ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

     - ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     - ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.ส่วนบริหารทั่วไป
     - ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี และงบประมาณ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัด ติดตาม ทวงถาม เงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการ รายได้ประจำปี
     - ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
     - ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษี บำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ
     - ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และ ยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
     - ดำเนินการด้านบุคลากรของสำนักงาน
     - ดำเนินการ เกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญ ที่ระลึก ปฏิบัติงานที่มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

 

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และ /หรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมาตรฐานสากลและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 4. ผลิตเหรียญษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้มาตรฐานสากลและด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
 5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
 6. ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
 7. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดกำแพงเพชร

 

วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร

"บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน"

 

2 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 2517 ครั้ง