logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือ/หลักเกณฑ์

 • คำสั่งกรมธนารักษ์/หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่าฯ
  22 พฤษภาคม 2560
 • คู่มือการติดต่องานด้านที่ราชพัสดุ
  7 เมษายน 2558
 • คู่มือการค้นหาราคาประเมินทางอินเตอร์เน็ต
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • คู่มือการปฏิบัติงานระบบการชำระเงินผ่านธนาคาร
  11 มีนาคม 2557
 • คู่มือการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุ
  11 มีนาคม 2557
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 723/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนและการจัดให้ผู้เช่าช่วงเช่าเมื่อมีการนำที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  22 พฤษภาคม 2560
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 722/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศรับฟังความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสร้างอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
  22 พฤษภาคม 2560
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 721/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม ค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย
  22 พฤษภาคม 2560
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 720/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  22 พฤษภาคม 2560
หมวดหมู่เอกสาร