logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  17 มีนาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  17 มีนาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  17 มีนาคม 2559
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  17 มีนาคม 2559
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  17 มีนาคม 2559
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.4
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.3
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.2
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • สัญญาค้ำประกัน
  18 มีนาคม 2557
 • สัญญาการยืมเงิน
  18 มีนาคม 2557
 • แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
  17 มีนาคม 2557
 • แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
  17 มีนาคม 2557
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
  17 มีนาคม 2557
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
  17 มีนาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร