logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกวดราคาสอบราคา

  • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    26 เมษายน 2561
  • ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    24 มกราคม 2560